2 Byliv‎ > ‎

2.2 Næringsliv

Trondheim kommunes mål for Bycampus:

  • Det er et mål å bidra til å realisere areal for innovasjon, formidling, relatert næringsvirksomhet samt arealer for studentfrivillighet og kultur.
  • Det er et mål å utvikle et levende, byintegrert bycampus, der bysamfunnet og campus er i et gjensidig samspill til beste for begge parter. De fysiske og kulturelle forutsetningene for en levende bymessighet skal styrkes på bydelsnivå, i byrommene og i bygninger med en:
    • tett romlig og strukturell sammenheng
    • funksjonsblanding
    • et mangfold av attraktive, uformelle møteplasser og arenaer som er lett tilgjengelige og åpne for alle og som kan utvikle en delingskultur.
Hoveddelen av arbeidsplassene innenfor bycampus er knyttet til NTNU og St. Olavs hospital.

Innenfor området  er det er del handel og service, i stor grad knyttet til studiestedene.

Det er også en del privat næringsvirksomhet knyttet til teknologimiljøer, blant annet på Dalsenget.I Bycampus er det i dag rundt 23.000 arbeidsplasser fordelt på følgende sektorer:

 Primær og sekundærnæringer  621 
 Handel og service2.376 
 Teknologi 2.848 
 Offentlig administrasjon 2.350 
 Undervisning6.117 
 Helse- og sosialtjenester7.665 
 Annet1.275 
 Totalt23.252 

Tallene gjelder for området mellom Lerkendal og Kongens gate.