3 Mobilitet‎ > ‎

3.2 Sykkel

Trondheim kommunes mål for Bycampus:

  • Fremkommelighet for gående og syklende skal prioriteres i bycampus.

  • Det skal sikres effektive gang- og sykkelforbindelser mellom viktige målpunkt til og i bycampus, i mest mulig direkte, attraktive, tette og trygge nett der det er lett å orientere seg og som er mest mulig tilrettelagt for alle.

  • Flest mulig skal gå og sykle til og i bycampus i frisk luft og grønne, trygge omgivelser.
Utvikling av sykkelnettet i Bycampus er prioritert, men det er likevel en del problempunkter.


Innhold:


Hovedsykkelnett

Det øverste kartet til høyre viser raskeste rute fra hjemsted til dagens studiesteder i bycampus. Det er tatt utgangspunkt i dagens sykkelandel. De tynneste blå strekene er 100 daglige sykkelturer, de tykkeste blå strekene er 3650 daglige sykkelturer.

Kartet under til høyre viser Miljøpakkens utbyggingsplan for sykkeltiltak i bycampus. Røde forbindelser er ferdig utbygd, grønn forbindelse skal stå ferdig i 2018 og blå forbindelser skal utbedres senere.

Noen av dagens problempunkter

Klostergata øst

Klostergata er en hovedsykkelrute, og er planlagt utbedret, men gaterommet er for smalt til å kunne etablere eget sykkelfelt. Det skal også etableres bussholdeplass for superbuss.

Krysset ved Studentersamfundet

Krysset foran Studentersamfundet oppleves i dag lite lesbart for syklister, og skaper mange situasjoner hvor ulike trafikantgrupper kommer i konflikt. Sykkelfeltet fra sykehuset opphører, men fortsetter igjen på Elgeseter bro. Det må forutsettes at dette blir et tema i planen for ny Elgeseter gate

Gløshaugen sør

Koblingen mellom Gløshaugen og Valgrinda er i dag lite oversiktlig og heller ikke intuitiv. Kartet over som viser potensialer viser at denne ruta vil være raskeste rute for mange som skal til Gløshaugen.Ċ
Mathias Midbøe,
13. sep. 2016, 05:25