Byrom og forbindelser

En veiledende plan for offentlig rom (VPOR) er et planverktøy som kommunen benytter for å sikre en sammenhengende struktur av offentlig rom for et større område. VPOR angir gater, parker og plasser som skal opparbeides eller oppgraderes ved utvikling av området. VPOR angir viktige gang- og sykkelforbindelser og kan angi bruk av førsteetasje for deler av bebyggelsen som grenser mot sentrale byrom. Tiltakene i VPOR sikres gjennom rekkefølgebestemmelser i detaljreguleringsplaner.
Undersider (1): Temakart