Mål og visjoner

Trondheim kommunes mål for utbygging av bycampus er forankret i gjeldende visjoner for bycampus og er en lokal tilpasning av statlige planretningslinjer, kommuneplanens samfunnsdel, prinsippene i kommuneplanens arealdel, bymiljøavtalen, kulturarenaplanen, plan for idrett og friluftsliv og innspill fra studentene. 


Innhold:

Om målene

På bakgrunn av regjeringens beslutning om samlokalisering, og vedtak i styret i NTNU om lokaliseringsretning og utbyggingsprinsipper for samlokalisert campus har NTNU satt i gang et arbeid med en campusplan.

For å støtte opp om NTNUs planarbeid har Trondheim kommune satt i gang et parallelt planarbeid for bycampus, i første omgang utarbeidet en målstruktur og stedsanalyse. 

Målformuleringene er forankret i Masterplanen for bycampus og er lokal tilpasning av statlige planretningslinjer, kommuneplanens samfunnsdel, prinsippene i kommuneplanens arealdel og bymiljøavtalen. 

Målene består av premisser og mål for relevante tema. Premiss forstås som et sterkt mål som i utgangspunktet skal oppfylles. Det er også foreslått en viss prioritering fordi det er hensiktsmessig at alle parter på et tidlig tidspunkt i planprosessen får oversikt over både kritiske faktorer for ulike lokaliseringsalternativ og eventuelle målkonflikter. 

De ulike premissene og målene er underordnet fire hovedmål: 
 • Et attraktivt og levende bycampus
 • Bærekraftig bymiljø
 • Sosial bærekraft og folkehelse
 • Samarbeid
Stedsanalysen bygger på temaene i de tre første hovedmålene.
Det er formulert følgende mål om samarbeid:
 
 • Det er et mål med tett samarbeid basert på åpenhet, kunnskapsdeling og dialog med alle aktører i alle faser av plan- og utbyggingsprosjekter og i andre prosjekt som er relevante for utviklingen av bycampus.
 • Det er et mål å ha med studentperspektivet i arbeidet med planer og prosjekter.
 • Det er et mål at myndighetskrav avklares tidlig.

Målforslaget er drøftet med de fleste aktuelle aktører som har kommet med innspill. På grunn av tidspress har det ikke vært noen offentlig høring. Måldokumentet fikk tilslutning i Trondheim formannskap våren 2016. 


Visjoner for Trondheim bycampus


Visjon fra Masterplan for bycampus:

Trondheim skal videreutvikles som en attraktiv, kreativ og ledende kunnskapsby, nasjonalt
og internasjonalt. Utviklingen skal bygge på tre verdier:
 • Framtidsrettet kunnskapsutvikling og næringsutvikling
 • Miljøvennlig byutvikling
 • Sosial bærekraft


Utdrag av visjon for Nordens beste studieby

 • Trondheim skal også være Nordens mest attraktive og levende bycampus og fremstå som Nordens beste studieby.Forslag til NTNUs visjon for framtidig bycampus

 • NTNU skal ha en moderne forskningsinfrastruktur og et lærings- og arbeidsmiljø som tiltrekker seg de dyktigste studentene og medarbeiderne. Trondheim skal være kjent som Nordens beste studieby.

Ċ
Øystein Ask,
25. aug. 2016, 06:37